top of page

TERMES ET CONDITIONS

1. GÉNÉRAL

Les présentes conditions de vente régissent l'utilisation de la boutique en ligne Brilatelier d'Optiview BVBA - Brusselsesteenweg 608 9050 Gentbrugge avec le numéro d'entreprise 0456.025.902, FHOptics BVBA avec le numéro d'entreprise 0878.086.956 et Cool Optiek BVBA avec le numéro d'entreprise 0899.105.272 avec siège social à 8310 St. -Kruis, Karel Van Manderstraat 147 (ci-après dénommé « le vendeur »). Les conditions de vente s'appliquent également à chaque fois qu'une commande est passée via la boutique en ligne Brilatelier via www.brilatelier.be.

Le site Brilatelier a été créé pour le compte et est géré par le vendeur. Les utilisateurs peuvent consulter et imprimer gratuitement les informations présentes sur le site pour un usage personnel mais non commercial.

Toute personne qui passe une commande sur le site Internet (ci-après dénommée « le client ») confirme en passant la commande qu'elle est une personne physique et qu'elle est juridiquement compétente.

Les personnes incapables doivent se faire représenter par leur représentant légal qui est également lié par les présentes conditions générales de vente et doivent remplir elles-mêmes le bon de commande ou donner à la personne incapable l'autorisation expresse de le faire. Les dispositions de l'art. 11 concernant le traitement des données personnelles s'applique pleinement.

La passation de la commande implique une obligation de paiement.

Le fait de passer commande sur le site vaut acceptation expresse des présentes conditions générales de vente publiées sur le site et jointes à la confirmation de commande. L'acceptation des conditions générales est nécessaire avant de passer commande. Toute personne qui commande déclare connaître et accepter les conditions générales du vendeur. Les conditions générales sont toujours disponibles et consultables via le site Internet.

Les conditions générales qui figuraient alors sur le site Internet et sur la confirmation de commande s'appliquent à chaque commande, à l'exclusion de toute disposition ancienne ou plus récente.

Si l’une de ces conditions n’est pas juridiquement valable pour quelque raison que ce soit, les autres conditions restent pleinement applicables.

Ce qui n'est pas expressément prévu dans les présentes conditions générales de vente est régi par les dispositions du droit belge.

La langue des accords conclus est le néerlandais. Le service client peut toujours être contacté en cas d'incertitude.

 

2. OFFRE ET COMMANDE

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.brilatelier.be

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de online klantendienst voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘ contacteer ons ‘, of via e-mail aan info@fhoptics.be of op het telefoonnummer 03/290.89.98. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

 

3. BETALING

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, overschrijving.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

 

4. BEVESTIGING BESTELLING

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

 

5. LEVERING

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, of door ophaling in een optiekwinkel (uit onze groep) naar keuze.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

 

6. RETOUR

Conform de artikels VI 47-52 van het Belgisch Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in één van de optiekwinkels uit de groep (zie lijst). Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Indien de klant kiest voor retour via verzending dient dit met een verzekerde Track and Trace code verzonden te worden. De verzendingskosten zijn voor de klant. Wij worden niet verantwoordelijk gesteld bij verlies van een teruggestuurd pakket.

Na afhandeling en goedkeuring van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst.

OPGELET: Er is GEEN retour mogelijk bij aankopen met een leveradres buiten België.

7. GARANTIE

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: F.H.Optics BVBA, Karel Van Manderstraat 147, 8310 Brugge of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar info@fhoptics.be

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de online klantendienst binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. De retour kan in één van de winkels binnengeleverd worden.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 

8. HANDTEKENING EN BEWIJS

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

10. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Le vendeur se réserve le droit de collecter les données du client exclusivement pour un usage interne, tant directement par la collecte des données fournies par le client lors de l'inscription et/ou de la commande qu'indirectement par, par exemple, l'utilisation de cookies, l'inscription à la newsletter, la demande de réservation ou la commande.

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, le client dispose à tout moment d'un droit d'accès, de modification et de suppression de ces données s'il ne souhaite plus recevoir d'informations sur les activités du vendeur. A cet effet, le client peut contacter le service client en ligne du vendeur. Le client peut modifier lui-même ses données via son profil de compte.

 

11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les éléments du site du vendeur, y compris la technologie utilisée, sont la propriété exclusive du vendeur et sont protégés par le droit d'auteur.

L'utilisateur disposant de son propre site Internet et qui, même pour un usage purement personnel, souhaite établir un lien automatique entre son propre site et la page d'accueil du vendeur, doit obtenir l'autorisation expresse du vendeur.

 

12. JURIDICTION ET LOI APPLICABLE

Cet accord est soumis aux dispositions du droit belge. En cas de litige, seuls les sièges du tribunal de l'arrondissement de Bruges sont compétents.

bottom of page